Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Współczesne problemy bankowości i finansów - teoria i praktyka"
Białowieża 16-18 czerwca 2014
 

Zaloguj się
 


Zgłoszenie udziału


EN  

Patronaty honorowe:

 

                                            
Celem konferencji jest wieloaspektowa wymiana poglądów na temat współczesnych problemów bankowości i finansów. Serdecznie zapraszamy reprezentantów środowiska akademickiego oraz osoby, zajmujące się w praktyce przedmiotowymi zagadnieniami, do zaprezentowania swojego dorobku naukowego oraz podzielenia się swoimi doświadczeniami na forum międzynarodowym.

Zakres konferencji:

Bankowość

 • wpływ zmian zachodzących w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym na funkcjonowanie polskiego sektora bankowego,
 • proces dostosowywania się polskiego systemu bankowego do nowych regulacji i standardów Unii Europejskiej oraz Komitetu Bazylejskiego,
 • metody i narzędzia zarządzania ryzykiem bankowym,
 • nowoczesne kanały dystrybucji usług i produktów bankowych, 
 • kredytowe instrumenty pochodne,
 • przemiany w polskim sektorze bankowym.

Finanse i rynki finansowe

 • nowoczesne metody i narzędzia zarządzania finansami,
 • źródła finansowania działalności gospodarczej oraz jednostek samorządu terytorialnego,
 • inwestycje i wycena przedsiębiorstw,
 • pomiar i ocena dokonań przedsiębiorstw i instytucji,
 • kreacja wartości dla akcjonariuszy i zarządzanie wartością,
 • zarządzanie ryzykiem,
 • integracja sprawozdawczości finansowej i rachunkowości zarządczej
  w podmiotach gospodarczych,
 • optymalizacja podatkowa przedsiębiorstw, 
 • instytucje finansowe,
 • rola agencji ratingowych oraz instytucji przeprowadzających stress-testy,
 • przedsiębiorczość,
 • pomiar i ocena innowacyjności przedsiębiorstw,
 • proces konwergencji,
 • przedsiębiorczość rodzinna i przedsiębiorczość akademicka.

Partnerzy Konferencji:

Sponsor nagrody głównej w Konkursie: